Strona główna1 » Regulamin
Kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
  • Przelewy24

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO oplaty-lysinin.pl z dnia 01.06.2019

 

§1 Definicje


1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.oplaty-lysinin.pl, w którym to Klient składa zamówienia i dokonuje zakupów.

3. Sprzedawca - Gospodarstwo Rybackie Łysinin Sp. z o.o., z siedzibą w Łysinin, Łysinin 54,88-410 Łysinin, KRS: 0000209650, NIP: 5621005114, REGON: 090484982. Sprzedawca posiada następujące dane kontaktowe - adres e-mail: biuro@lysinin.pl. Kontakt pisemny na adres siedziby: GR Łysinin, Łysinin 53, 88-410 Łysinin.

4. Klient, użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument, osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilny), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu.

5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Zezwolenia i określające istotne jej warunki (m.in. rodzaj zezwolenia).

6. Konto - indywidualny panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, zawierający dane Użytkownika służące m.in. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące wpłat.

7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu

8 .Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zezwolenia zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

9. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

10. Dni Robocze: dni od poniedziałku do piątku, przy czym nie obejmują świąt państwowych, kościelnych oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Dane Dostępowe: login, e-mail oraz hasło do konta Użytkownika.

 

§2 Założenie i utrzymanie Konta w Sklepie
 

1. Celem złożenia zamówienia na Zezwolenie Użytkownik rejestruje się w Sklepie - Konto zakładane jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza dostępnego w Sklepie. Przy wypełnianiu formularza Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji oraz dokonuje wyboru iż zamierza albo nie korzystać z Konta w Sklepie.
2. Przy tworzeniu Konta w Sklepie Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie mu Informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Sklep Zezwoleń na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub adres e-mail zaktualizowany przez Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody jest możliwe po ponownym zalogowaniu się do Konta i wybrania odpowiedniej opcji.
3. Po zaakceptowaniu utworzenia Konta przez Użytkownika, Sklep przesyła Użytkownikowi potwierdzenie założenia Konta na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie rejestracji w Sklepie oraz inne wymagane prawem informacje.

4. Użytkownik zobowiązany jest chronić przed osobami nieupoważnionymi własne dane do Konta w Sklepie.
5. Dostęp do Konta następuje po zalogowaniu się w Sklepie. Każdorazowe skorzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu w jego obowiązującej w danym czasie wersji, dlatego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem każdorazowo przed skorzystaniem ze Sklepu.
6. Po zalogowaniu się do Sklepu Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych podanych przy utworzeniu Konta

 

§3 Procedura składania zamówienia
 

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.oplaty-lysinin.pl.
2. Składając Zamówienie na stronie sklepu należy wybrać Zezwolenie i dodać go do Koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami na stronie sklepu. UWAGA! Jednorazowo na jedną osobę można zakupić jedno zezwolenie. Jeśli chcą Państwo zakupić więcej sztuk, to muszą Państwo złożyć kolejne zamówienia! Zamówienia są imienne stąd taki wymóg.
3. Kolejnym krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności za Zezwolenie.
4. Do zatwierdzenia Zamówienia Klient musi zaakceptować Regulamin Sklepu.
5. Zamówienie zostaje zakończone w chwili naciśnięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę".
6. Po dokonaniu Zamówienia sklep dostarcza Klientowi na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie zamówienia.
7. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
8. Zezwolenia są wysyłane co 30 minut zaczynając od 3 w nocy, czyli 3:00, 3:30, 4:00, 4:30 itd. tylko w przypadku poprawnej płatności elektronicznej.
9. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie. Klient może również złożyć zamówienie bez zakładania konta podając niezbędne dane do realizacji zamówienia lub telefonicznie oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
10. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
11. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego.
13. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
14. Każde potwierdzone zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem.
15. Zamawiający ma prawo do anulowania zamówienia - jeśli nie zostało ono już zrealizowane (wysłane zezwolenie). Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Konta w Sklepie, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu lub telefonicznie. Anulowanie zamówienia nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
16. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje danych kontaktowych, telefonu lub dane te są nieprawidłowe.
17. Zamawiający ma zawsze możliwość sprawdzania statusu swoich zamówień gdy jest zalogowany w systemie.
18. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zezwolenia przez Zamawiającego nie później niż 3 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.


§4 Płatności i rozliczenia

1. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
-  przelewem on-line - przelewem internetowym w systemie Przelewy24.pl oraz eCard
-  kartami Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic w systemie Przelewy24.pl
2. Operatorem kart płatniczych w systemie Przelewy24.pl jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności on-line. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, który realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
4. Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego podania danych kontaktowych ponosi Zamawiający.
5. Każde zamówienie realizowane jest wraz z paragonem/fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
6. Zamawiający nabywając Zezwolenie w wersji do pobrania z sieci wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.). W związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art.10 ust.3 pkt 1 cyt. ustawy.
7. Wymagania techniczne korzystania z usług portalu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcje akceptacji "cookies".
8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
9. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Klienta.

 

§5 Reklamacje
 

1. Użytkownik może składać reklamacje związane z Zezwoleniem oferowanym przez Sklep za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie, e-mailem  lub pisemnie.
2. Reklamacja powinna zawierać:
-  dane identyfikacyjne Użytkownika i numer zamówienia lub inne dane pozwalające na identyfikację reklamowanego Zezwolenia,
- określenie przedmiotu reklamacji i roszczenia w stosunku do Sklepu.
3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje będą niewystarczające do jej rozpatrzenia Sklep zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.
4.Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Użytkownik otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konta lub na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.
6. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§6 Odstąpienie od umowy
 

1.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy zamówione Zezwolenie zostało już wygenerowane i przesłane na adres e-mail klienta końcowego (Użytkownika).


Przejdź do strony głównej
Sklepy online: GaleoGrupa.pl